مدرسه‌های شهر خرمدره از استان زنجان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج