مدرسه‌های شهر خرم آباد از استان لرستان در هر منطقه و محله

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش