مدرسه‌های شهر خرم بید از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: