مدرسه‌های شهر خلیل آباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو