مدرسه‌های شهر خوشاب از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
دبستان مهرآئین
تهران - منطقه یک