مدرسه‌های شهر خوی از استان آذربایجان غربی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: