مدرسه‌های شهر دامغان از استان سمنان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده