مدرسه‌های شهر داورزن از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -