مدرسه‌های محله دردشت منطقه هشت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: