مدرسه‌های محله دردشت منطقه هشت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان مکتب کوثر النبی
تهران - منطقه ده
دبستان یاس مطهر
تهران - منطقه سیزده
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: