مدرسه‌های محله دروازه شمیران منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: