مدرسه‌های شهر درگز از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان عترت
تهران - منطقه سیزده
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: