مدرسه‌های محله دزاشیب منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: