مدرسه‌های شهر دزفول از استان خوزستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت