مدرسه‌های شهر دشمن‌زیاری از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان لوح زرین
تهران - منطقه پنج
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو