مدرسه‌های محله دیباجی منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: