مدرسه‌های شهر رشتخوار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج