مدرسه‌های شهر رضویه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه