مدرسه‌های شهر رفسنجان از استان کرمان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج