مدرسه‌های محله رودکی منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ایران سنجش
تهران - منطقه سیزده
دبستان بهار پروانه ها
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: