مدرسه‌های محله رودکی منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: