مدرسه‌های محله ری منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه خضرا دانش
هشترود -
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: