مدرسه‌های شهر زاهدان از استان سیستان و بلوچستان در هر منطقه و محله

دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده