مدرسه‌های شهر زبرخان از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج