مدرسه‌های شهر زنجان از استان زنجان در هر منطقه و محله

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک