مدرسه‌های شهر زهک از استان سیستان و بلوچستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: