مدرسه‌های شهر ساری از استان مازندران در هر منطقه و محله

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج