مدرسه‌های محله سازمان برنامه شمالی منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه دانش مفید
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: