مدرسه‌های محله سازمان برنامه شمالی منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: