مدرسه‌های محله ساعی منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان یاس مطهر
تهران - منطقه سیزده
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: