مدرسه‌های شهر ساوه از استان مرکزی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج