مدرسه‌های محله ستارخان منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: