مدرسه‌های شهر سروستان از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو