مدرسه‌های شهر سنندج از استان کردستان در هر منطقه و محله

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش