مدرسه‌های محله سید خندان منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: