مدرسه‌های شهر شاهرود از استان سمنان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -