مدرسه‌های محله شریعتی جنوبی منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: