مدرسه‌های محله شریعتی جنوبی منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: