مدرسه‌های محله شریعتی منطقه هفت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: