مدرسه‌های محله شریعتی منطقه هفت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان برگزیدگان
تهران - منطقه یازده
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: