مدرسه‌های شهر ششتمد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش