مدرسه‌های شهر شهرکرد از استان چهارمحال و بختیاری در هر منطقه و محله

دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج