مدرسه‌های محله شهرک قدس منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان ایران سنجش
تهران - منطقه سیزده
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: