مدرسه‌های محله شهرک قدس منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: