مدرسه‌های شهر شهریار از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
هنرستان دانش و فن
بابل -