مدرسه‌های شهر شهر ری از استان تهران در هر منطقه و محله

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو