مدرسه‌های شهر شهر قدس از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان شهید مطهری
تهران - منطقه پنج
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: