مدرسه‌های شهر شهر قدس از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج