مدرسه‌های شهر شیراز از استان فارس در هر منطقه و محله

متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو
متوسطه خضرا دانش
هشترود -