مدرسه‌های شهر شیراز از استان فارس در هر منطقه و محله

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش