مدرسه‌های شهر شیراز از استان فارس در هر منطقه و محله

دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج