مدرسه‌های شهر شیروان از استان خراسان شمالی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج