مدرسه‌های شهر صالح آباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش