مدارس طالقانی منطقه 6 تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس طالقانی منطقه 6 تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه طالقانی تهران و مدارس پسرانه طالقانی تهران در مقطع متوسطه و هنرستان تنظیم شده است.

مدارس دخترانه طالقانی تهران

مدارس پسرانه طالقانی تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: