مدرسه‌های شهر طرقبه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک