مدرسه‌های محله ظفر منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: