مدرسه‌های محله ظفر منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید شهرام امامی آل آقا
تهران - منطقه ده
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: