مدرسه‌های محله عبدل آباد منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: