مدرسه‌های محله عبدل آباد منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: