مدرسه‌های شهر علامرودشت از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: