مدرسه‌های محله فتح منطقه نه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: